Skip to main content

Informeren en beheren

Datum van publicatie: 04-06-2013

Waarom is informatie- en archiefbeheer van belang voor de gemeente? Een goede dienstverlening aan burgers en bedrijven vereist een effectieve informatievoorziening.Medewerkers die een klant moeten helpen moeten snel over alle relevante informatie kunnen beschikken. Veel taken vereisen een efficiënte informatie-uitwisseling, zowel binnen de gemeentelijke organisatie, als met de omgeving; burger en bedrijf, ketens en netwerken. De raad kan haar controlerende taak niet naar behoren uitvoeren als de informatie die daarvoor nodig is ontbreekt . Efficiënte bedrijfsvoering is niet mogelijk zonder een goede informatievoorziening. Digitaal informatiebeheer is nieuw en vereist daarom extra aandacht.De rekenkamercommissie heeft opdracht gegeven om de betrouwbaarheid en de duurzaamheid van het informatie- en archiefbeheer te onderzoeken.

Centrale onderzoeksvraag

Onderwerp van dit onderzoek is de betrouwbaarheid en duurzaamheid van het archief van de gemeente. Met als doel op hoofdlijnen in beeld krijgen hoe de huidige situatie is op het gebied van de informatievoorziening en het archiefbeheer ten behoeve van de verschillende betrokken partijen: burgers en bedrijven, de gemeenteraad en de ambtelijke organisatie.

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Den Helder
Provincie(s)
Noord-Holland
Ingestuurd door
Mark Versteeg
Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)