Skip to main content

Inhuur van externen: luxe noodzaak?

Datum van publicatie: 16-12-2010

De rekenkamercommissie van de gemeente Tytsjerksteradiel heeft besloten om in 2010 het beleid en de uitvoering met betrekking tot de inhuur van externen (of derden) op rechtmatigheid, doelmatigheid en doeltreffendheid te onderzoeken. Bij dit besluit heeft de commissie
zich laten leiden door de relevantie van dit onderzoeksonderwerp voor de controlerende functie van de gemeenteraad.

Centrale onderzoeksvraag

Wat was in 2009 de aard en omvang, rechtmatigheid, doelmatigheid en doeltreffendheid van de inhuur van externen in de gemeente Tytsjerksteradiel?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Tytsjerksteradiel
Provincie(s)
Friesland
Ingestuurd door
Esther Annema
Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)