Skip to main content

Inkomsten en risico’s in Woudenberg

Datum van publicatie: 04-07-2018

In het onderzoek is nagegaan welke inkomsten de gemeente Woudenberg heeft en hoe de gemeente omgaat met de risico’s ten aanzien van deze inkomsten.

Centrale onderzoeksvraag

Gaat de gemeente Woudenberg adequaat om met de risico’s betreffende de inkomsten?
Deelvragen:
Inkomstenbronnen:
1. Wat zijn de inkomstenbronnen van de gemeente Woudenberg?
2. Op welke wijze kan de gemeente(raad) de inkomsten beïnvloeden en wordt daarop gestuurd?
3. Welke mogelijke inkomsten zijn er nog meer, waar Woudenberg geen gebruik van maakt (kijkend naar andere gemeenten)?
Risicomanagement inkomsten:
4. Heeft de gemeente de risico’s ten aanzien van de inkomsten in beeld en heeft de gemeente adequate beheersmaatregelen getroffen?
5. Hoe zijn de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden binnen de gemeentelijke organisatie verdeeld betreffende het risicomanagement ten aanzien van de inkomsten?
Kaderstellende en controlerende rol raad:
6. Informeert het college de gemeenteraad tijdig en volledig over de belangrijkste risico’s en beheersmaatregelen betreffende de inkomsten?
7. Kan de raad op basis van de informatievoorziening de kaderstellende en controlerende rol uitoefenen?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Vallei en Veluwerand
Provincie(s)
Gelderland
Ingestuurd door
Ingrid Spoor
Onderzoek door
Rekenkamer zelf