Skip to main content

Integratie in Zeist: kleur bekennen?

Datum van publicatie: 23-09-2013

De Rekenkamer onderzocht de doeltreffendheid, doelmatigheid en rechtmatigheid van het thema integratie en inburgering in de gemeente Zeist. Aanleiding voor dit onderzoek is het feit dat met ingang van 1 januari 2013 zijn de financiele middelen voor de uitvoering van de Wet Inburgering komen te vervallen. De verplichting tot inburgering blijft bestaan. De gemeente kent geen zelfstandig integratie beleid maar laat integratie onderdeel uitmaken van diverse beleidsterreinen

Centrale onderzoeksvraag

De onderzoeksdoelstelling van het onderzoek werd als volgt geformuleerd:
a. Het onderzoek maakt duidelijk hoe het integratie-beleid in de voorgaande jaren beleidsmatig en in uitvoerend opzicht is vormgegeven.
b. Het onderzoek geeft een evaluatieve beoordeling van de mate waarin de doelen in het gemeentelijke integratiebeleid zijn behaald (doeltreffendheid).
c. Het onderzoek biedt zicht op de inzet van de mid-delen voor dit beleid in relatie tot de prestaties en effecten (doelmatigheid).
d. Er vindt een beoordeling plaats van de toepassing van de landelijke en lokale wet- en regelgeving (rechtmatigheid).
e. Het onderzoek leidt tot inzichten en handvatten hoe de gemeente bij afnemende rijksbudgetten voor inburgering toch (effectief) invulling kan geven aan het integratiebeleid voor doelgroepen en betrokken organisaties.

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Zeist
Provincie(s)
Utrecht
Ingestuurd door
Rekenkamercommissie Zeist
Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)