Skip to main content

Investeringsfondsen provincie Noord-Brabant

Datum van publicatie: 2023-07-14

De provincie Noord-Brabant heeft circa € 500 miljoen ondergebracht in zogenaamde investeringsfondsen. Hiermee committeert de provincie zich voor een lange termijn, om maatschappelijke doelen te realiseren binnen financiële randvoorwaarden. Het beheer en de uitvoering van deze investeringsfondsen is op afstand geplaatst bij verbonden partijen. Deze besluiten over de inzet van de financiële middelen. Een belangrijke vraag is hoe Provinciale Staten (PS) overzicht en inzicht houden in de besteding van publieke middelen via de investeringsfondsen en de realisatie van de gestelde doelen.

In juli 2023 publiceerde de Zuidelijke Rekenkamer een beschrijvend achtergronddocument met basisinformatie over fondsen. We geven een overzicht van de investeringsfondsen en hoe ze het doen, en, gaan in op vragen als: wat is eigenlijk een fonds, waarom wordt daarvoor gekozen en hoe kunnen PS erop sturen?

Daarnaast publiceerden we een document waarin we een oordeel geven over de informatie over de investeringsfondsen aan PS en wat PS daarmee doen. We concluderen dat er sinds 2017 – toen de rekenkamer ook onderzoek deed – verbeteringen in de informatievoorziening zijn doorgevoerd, maar dat de informatie voor Statenleden toch nog niet altijd overzichtelijk, compleet en duidelijk is. In de loop van de tijd wordt hun controlerende rol geringer ingevuld. Dit vraagt om verbetering in de informatievoorziening vanuit Gedeputeerde Staten (GS) en blijvende alertheid van PS.

Centrale onderzoeksvraag

Doel:
1 PS basisinformatie geven over (investerings)fondsen en de rol en sturingsmogelijkheden van PS daarbij. Mede met het oog op nieuwe Statenleden na de verkiezingen van maart 2023
2 PS inzicht geven in de kwaliteit van de sturings- en verantwoordingsinformatie. Dit ter ondersteuning van hun kaderstellende en controlerende rol

Onderzoeksvragen samengevat
Beschrijvend deel:
• Wat is een (investerings)fonds, wat de grondslagen en waarom wordt voor dit instrument gekozen?
• Hoe kunnen PS op deze fondsen sturen, waar moeten ze attent op zijn?
• Verschillen tussen investeringsfondsen, immunisatieportefeuille en reguliere begrotingsuitgaven?
• Verschillen en overeenkomsten tussen de investeringsfondsen en hoe doen ze het?
• Verschillen tussen Nederlandse provincies in aantal, financiële omvang en thema waarop fondsen zich richten?

Oordelend deel:
• Wat is de kwaliteit van de informatie aan PS? Is voldaan aan de opdracht van PS n.a.v. ons onderzoek naar dit thema uit 2017?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Zuidelijke Rekenkamer
Provincie(s)
Noord-Brabant
Ingestuurd door
Astrid Matheeuwsen
Onderzoek door
Rekenkamer zelf