Skip to main content

Invoering Omgevingswet 2016-2021

Datum van publicatie: 2021-12-20

De rekenkamercommissie concludeert dat het door de gemeente opgestelde koersdocument en programmaplan weliswaar doelen benoemen en hoe deze te realiseren, maar dat deze documenten evenwel geen ambitie omvatten in de zin van wat de organisatie wil zijn en doen op basis van normen en waarden. Ook zijn de documenten onvoldoende SMART gemaakt qua doelstellingen.
Uit aangeleverde voortgangsrapportages die met de raad worden gedeeld, heeft de rekenkamercommissie niet kunnen opmaken of de gemeente op schema ligt met de invoering van de wet. Financiële risico’s zijn onvoldoende in beeld gebracht voor college en raad.
Voor informatievoorziening met de raad is een klankbordgroep ingesteld. De rekenkamer constateert dat de informatievoorziening hiaten bevat en dat de klankbordgroep geen adviezen heeft uitgebracht richting raad.

Centrale onderzoeksvraag

De centrale onderzoeksvraag is tweeledig: in hoeverre heeft de gemeente Zutphen zich tot nu toe adequaat voorbereid op de invoering van de Omgevingswet? En: wat is hierin de rol en positie van de gemeenteraad?
De centrale vragen zijn opgeknipt in 10 deelvragen gericht op de landelijke kaders, op de voorbereiding binnen Zutphen zelf en op de rol van de gemeenteraad in het hele proces.

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie gemeente Zutphen
Ingestuurd door
Birgitta Dolfing
Onderzoek door
Rekenkamer zelf