Skip to main content

Inzet oud-politici door de provincie Limburg

Datum van publicatie: 2020-05-26

De Zuidelijke Rekenkamer heeft onderzoek uitgevoerd naar de inzet van oud-politici door de provincie Limburg. Het betreft een onderwerp dat raakt aan het vertrouwen van de samenleving in het integer handelen van de overheid en het aanzien van het provinciaal bestuur. Onderzoek en berichtgeving door het NRC Handelsblad en Dagblad De Limburger juni 2019 gaven aanleiding tot maatschappelijke en politieke vragen over voornoemde inzet. Provinciale Staten van Limburg vertaalden dit naar een unaniem verzoek tot onderzoek door de Zuidelijke Rekenkamer. De rekenkamer heeft in haar onderzoek aandacht besteed aan de relevante landelijke en provinciale kaders, de naleving daarvan door de provincie Limburg en het feitelijk gedrag. Om de naleving en het feitelijk gedrag goed in beeld te krijgen, zijn alle relevante dossiers (in totaal 56) meegenomen die hebben gespeeld in de periode maart 2015 – oktober 2019, met een verdieping op 8 geselecteerde dossiers. Ter inspiratie
voor het blijvend voeren van het gesprek over integriteit heeft de rekenkamer een essay opgesteld over integriteit, dat gelijktijdig met het bestuurlijk rapport en rapport van bevindingen is verschenen.

Centrale onderzoeksvraag

Met dit onderzoek wil de Zuidelijke Rekenkamer PS inzicht bieden in de inzet van oud-politici door de provincie Limburg en de monitoring en sturing op en verantwoording over deze inzet. Dit conform de taken van de Zuidelijke Rekenkamer, met het oog op rechtmatigheid, doelmatigheid en doeltreffendheid, en in dat kader ook integer handelen.

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Zuidelijke Rekenkamer
Provincie(s)
Limburg
Ingestuurd door
Astrid Matheeuwsen
Onderzoek door
Rekenkamer zelf