Skip to main content

Inzicht in prestaties en doeltreffendheid subsidies gemeente Stichtse Vecht

Datum van publicatie: 23-10-2014

De gemeente heeft (nog) geen inzicht in de effecten van de door haar verleende subsidies. Wel heeft zij – op basis van de verantwoordingsinformatie – inzicht in de prestaties die zijn geleverd met de verleende subsidies. De prestaties hebben vooral betrekking op de uitvoering van activiteiten. De gemeente werkt slechts in beperkte mate met aanvullende prestatieafspraken.

Centrale onderzoeksvraag

1. In hoeverre worden subsidieregelingen en subsidies die de gemeente verstrekt, geëvalueerd in relatie tot de beoogde prestaties en effecten en in hoeverre leggen de subsidieontvangers verantwoording af over de door hen behaalde prestaties?

2. Wat is de kwaliteit van de evaluaties naar de doeltreffendheid van de gemeentelijke subsidies en hebben de evaluaties geleid tot aanpassingen in de subsidie of subsidieregeling?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Stichtse Vecht
Provincie(s)
Utrecht
Ingestuurd door
Jacqueline Willenborg
Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)