Skip to main content

Jeugdzorg H10

Datum van publicatie: 2021-07-08

De rekenkamercommissie Zoetermeer heeft samen met de rekenkamer(commissie)s van alle H10-gemeenten onderzoek gedaan naar

  1. de belangrijkste oorzaken van de toename van de kosten in de jeugdzorg en
  2. de vraag of de gemeenteraden voldoende inzicht hebben in de ontwikkeling van de kosten.

Het onderzoek is in drie delen opgesplitst. Om de eerste vraag te beantwoorden is een uitgebreide data-analyse uitgevoerd (deel I en II). Deze maakt duidelijk welke jeugdzorgproducten vooral verantwoordelijk zijn voor de kostenstijging. Ook is bekeken of de kostenstijging is toe te schrijven aan de stijging van het aantal jongeren, het aantal uren gedeclareerde zorg of het gemiddelde uurtarief.

Ter beantwoording van de tweede vraag, is een normenkader opgesteld waaraan raadsinformatie idealiter zou moeten voldoen om inzicht te bieden in de ontwikkeling van de kosten (deel III). Hoewel sommige rapportages een vrij goed beeld gaven, constateert de rekenkamercommissie over de gehele linie dat de informatie onvoldoende inzichtelijk is en bovendien versnipperd over verschillende informatiestromen.

Centrale onderzoeksvraag

De centrale onderzoeksvraag luidt:
Hebben de gemeenteraden voldoende zicht op de oorzaken van de toename van de kosten in de jeugdzorg?

Deelvragen:

  1. Wat zijn de belangrijkste oorzaken van de toename van de kosten in de jeugdzorg voor de H10-gemeenten?
  2. In hoeverre bieden de voortgangsrapportages aan de gemeenteraden inzicht in de ontwikkeling van de kosten in de jeugdzorg?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Zoetermeer
Provincie(s)
Zuid-Holland
Ingestuurd door
Anna de Vries-Asselbergs
Onderzoek door
Meerdere rekenkamers met elkaar