Skip to main content

Jeugdzorg in Noardeast-Fryslân en Dantumadiel – Verantwoordelijkheid, sturing en uitvoering

Datum van publicatie: 2023-06-01

In het onderzoek brengt de Rekenkamercommissie (RKC) van Noardeast-Fryslân en Dantumadiel in kaart hoe de gemeenteraden van beide gemeenten hun verantwoordelijkheid en rol op het gebied van jeugdzorg kunnen vormgeven. Daarvoor maakt de commissie eerst duidelijk hoe de jeugdzorg in beide gemeenten is geregeld. Wat is het beleid en hoe is dat vastgelegd? Wie voert het beleid uit en welke afspraken zijn daarover gemaakt?
Daarnaast is onderzocht welke verantwoordelijkheden en rollen de gemeenteraad heeft en of de raad voldoende geïnformeerd wordt om deze taak goed te kunnen uitvoeren. Tot slot is gekeken naar manieren om de informatievoorziening over jeugdzorg aan de raad te verbeteren.

Een belangrijke conclusie die de RKC trekt, is dat de gemeente weliswaar verantwoordelijk is voor de jeugdzorg, maar dat dit in de praktijk moeilijk handen en voeten is te geven. Daarnaast bestaat er weinig zicht op de daadwerkelijke resultaten en maatschappelijke effecten van de jeugdzorg. Dit maakt het voor gemeenteraden moeilijk om ‘hun sturende, kaderstellende, en met name hun controlerende rollen goed uit te kunnen oefenen.’

Centrale onderzoeksvraag

Welke mogelijkheden bezitten de gemeenteraden van Noardeast-Fryslân en Dantumadiel om hun verantwoordelijkheid binnen het domein van de jeugdzorg gestalte te geven.

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Gezamenlijke rekenkamercommissie Noardeast-Fryslân en Dantumadiel
Provincie(s)
Friesland
Ingestuurd door
Esther de Vries
Onderzoek door
Rekenkamer zelf