Skip to main content

Jong aan de Slag?: onderzoek naar de eerste ervaringen van Jonggehandicapten met de Participatiewet in Delft

Datum van publicatie: 03-03-2016

Onderzoek naar eerste ervaringen van jonggehandicapten met de Participatiewet in Delft. Deze doelgroep, hoewel beperkt van omvang, is nieuw voor de gemeente en stelt specifieke eisen ten aanzien van de begeleiding naar werk. Bij de vormgeving van het beleid rond werktoeleiding en begeleiding ligt de komende jaren het accent op leren en ervaren, zo besloot de Delftse gemeenteraad. Met het rapport wil de rekenkamer de gemeenteraad inzicht bieden in de prille praktijk van een nieuwe gemeentelijke taak die voortkomt uit de Participatiewet.

Centrale onderzoeksvraag

De centrale onderzoeksvraag in dit onderzoek betrof: welke gevolgen heeft de Participatie-wet voor jonggehandicapten in Delft en wat is de doorwerking van de door de gemeenteraad overgenomen aanbevelingen uit het re-integratierapport (2014) van de Delftse rekenkamer?
Deelvragen
1. In welke mate zijn de aanbevelingen uit het re-integratie rapport met betrekking tot jonggehandicapten geïntegreerd in het Delftse beleid en de uitvoering?
2. Is er sprake van een integrale begeleiding van jonggehandicapten: participatie, hulp en zorg?
3. Wat zijn de praktijkervaringen, succesfactoren en knelpunten bij de begeleiding van jonggehandicapten naar regulier werk/dagbesteding?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Delftse Rekenkamer
Provincie(s)
Zuid-Holland
Ingestuurd door
W. Dubbeld
Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)