Skip to main content

Juridische Control van de gemeente Kerkrade

Datum van publicatie: 2013-04-24

Als algemene conclusie van het onderzoek geldt dat de juridische controlfuctie binnen de organisatie van de gemeente Kerkrade niet in een aparte functie is neergelegd. Daardoor bestaat een kans op een gefragmenteerde kijk op juridische implicaties van feitelijk handelen,  privaatrechtelijk handelen of publiekrechtelijk handelen. Dit heeft tot gevolg dat juridische risico’s onvoldoende onderkend zouden kunnen worden.Om dit het hoofd te bieden heeft de Rekenkamercommissie op basis van haar bevindingen in het onderzoek een achttal aanbevelingen geformuleerd.

Centrale onderzoeksvraag

Het doel van het onderzoek is het in kaart brengen van de doeltreffendheid van de juridische controlfunctie ter zake van besluitvorming. De focus ligt derhalve op de vraag of het effect dat beoogd wordt met inrichting van een juridische controlfunctie ook daadwerkelijk kan worden bereikt. Het antwoord op deze vraag zal de outcome van de controlfunctie duiden. Hoe wordt gewaarborgd dat besluiten bevoegd genomen worden en op welke wijze wordt ervoor zorggedragen dat deze inhoudelijk overeenstemmen met het recht?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Kerkrade
Provincie(s)
Limburg
Ingestuurd door
Bertie Vermeersch-Dortants
Onderzoek door
Rekenkamer zelf