Skip to main content

Juridische kwaliteit bestemmingsplannen

Datum van publicatie: 06-10-2016

Dit rapport heeft het karakter van een second opinion op het interne onderzoek ambtelijke onderzoek ”Bestemmen in Overbetuwe. Kan het beter?” Aanleiding hiervoor was het gevoel vanuit de raad dat indieners van bezwaar en beroep tegen bestemmingsplannen vaak in het gelijk worden gesteld.

Centrale onderzoeksvraag

Bij de aanvang van het onderzoek in december 2015 bleek dat het college in de raadsvergadering
van 22 september 2015 een analyse aan de raad had toegezegd van de beroepszaken
inzake de vastgestelde bestemmingsplannen. Dit onderzoek van de gemeente is begin 2016
afgerond. De rekenkamercommissie heeft na consultatie van de fracties op hun verzoek toen
besloten een second opinion uit te voeren op het gemeentelijke rapport “Bestemmingsplannen
in Overbetuwe. Kan het beter?”. Het defi nitieve gemeentelijke rapport is op 13 april 2016 in de
vorm van een memo aan de raad gestuurd.
Het gemeentelijk onderzoek en de second opinion betreffen de periode 2012 t/m 20141 waarin
bestemmingsplannen zijn vastgesteld door de gemeenteraad van Overbetuwe2, en waarover de
Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State tot en met 2016 uitspraken heeft gedaan.

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Overbetuwe
Provincie(s)
Gelderland
Ingestuurd door
Annemarie Raijmakers
Onderzoek door
Rekenkamer zelf