Skip to main content

Kaderstelling onder controle?: onderzoek naar de kaderstellende en controlerende rol door de gemeenteraad van Ede in opdracht van de rekenkamercommissie Ede

Datum van publicatie: 01-06-2015

In dit onderzoek is aan de hand van vier casestudies (Programma Economie; Omgevingsdienst De Vallei; Openluchttheater; Decentralisatie Jeugdzorg) gekeken hoe de raad invulling geeft aan de kaderstellende en controlerende rol. Uit het onderzoek komt naar voren dat het lastig kan zijn om kaderstelling in de praktijk te brengen.

Centrale onderzoeksvraag

(1) hoe zijn processen rond kaderstelling en controle formeel ingericht inde gemeente Ede, vooral als het gaat om de informatiepositie?
(2) Hoe verlopen kaderstelling en controle in de praktijk? Wat zijn de sterke en minder sterke punten?
(3) Wat zijn, op basis van de bevindingen uit de praktijk, denkrichtingen (scenario’s) voor de toekomstige invulling van de kaderstellende en controlerende rol?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Ede
Provincie(s)
Gelderland
Ingestuurd door
Koenders
Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksbureau
Stibabo