Skip to main content

Kapelle maakt werk van participatie

Datum van publicatie: 2021-05-26

De Rekenkamer Kapelle heeft onderzocht hoe het veranderende samenspel tussen
inwoners en de gemeente is georganiseerd. Wij realiseren ons dat dit samenspel een
dieperliggende betekenis heeft door de veranderende verhoudingen in Nederland.
Toch hebben we ons in dit rapport beperkt tot de opzet, het bestaan en de werking
van ambities en het geformuleerde beleid en de mate van effectiviteit: wat is er
bedacht, hoe dat is uitgewerkt en hoe pakt dat in de praktijk uit?
We constateren dat participatie vooral bij college en ambtenaren al een doorleefd
begrip geworden is. De raad blijft daarbij achter. Het is van belang dat de raad snel
daarin mee optrekt en de koers uitzet, zowel in haar rol als beleidsbepaler als in haar
volksvertegenwoordigende rol.
Daar kan niet te lang mee worden getreuzeld. Immers, participatie speelt nu. Met de
komst van de Omgevingswet wordt dat nog meer benadrukt.

Centrale onderzoeksvraag

De centrale onderzoeksvraag is als volgt geformuleerd:
Hoe geeft de gemeente Kapelle invulling aan het vastgestelde beleid en de ambities voor
het samenspel tussen de gemeenschap en de gemeente en is deze invulling
toekomstbestendig met inachtneming van de nieuwe wetgeving?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamer kapelle-Vlissingen-Middelburg
Provincie(s)
Zeeland
Ingestuurd door
Steven Hoven
Onderzoek door
Rekenkamer zelf