Skip to main content

Kinderen uit kansarme gezinnen

Datum van publicatie: 11-09-2017

Dit ex ante-onderzoek is uitgevoerd om de gemeenteraden van dienst te zijn bij de besluitvorming rond de besteding van het budget voor kinderen uit arme gezinnen.

Centrale onderzoeksvraag

De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft 85 miljoen euro landelijk structureel beschikbaar gesteld via een decentralisatie-uitkering aan gemeenten verdeeld naar rato van het aantal kinderen dat in een gezin met een laag inkomen opgroeit, voor armoedebestrijding bij kinderen uit arme gezinnen. De Rekenkamer BEL wil weten hoe de gemeenten dit beleidsinitiatief van de rijksoverheid uitvoeren en geeft handreikingen op een aantal beleidsaspecten.

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Blaricum, Eemnes en Laren (BEL)
Provincie(s)
Noord-Holland
Ingestuurd door
Janny Schreiber-van der Heul
Onderzoek door
Rekenkamer zelf