Skip to main content

Kostentoerekening en kostendekking afvalstoffenheffing, rioolheffing, bouwleges en leges Burgerzaken gemeente Achtkarspelen

Datum van publicatie: 07-05-2012

De rekenkamercommissie van Achtkarspelen gaf de Adviesgroep WOZ & Lokale Heffingen van Deloitte Belastingadviseurs BV opdracht om de kostentoerekening en kostendekkendheid van de afvalstoffenheffing, de rioolheffing, de leges omgevingsvergunningen en de leges burgerzaken van de gemeente Achtkarspelen te onderzoeken. Gevraagd is ook conclusies te trekken en een aanzet voor aanbevelingen te doen. Deloitte heeft op 3 april 2012 een eindrapport uitgebracht.

Centrale onderzoeksvraag

Zijn de tarieven en de toerekeningssystematiek van de leges/heffingen van 2011 volgens de daarvoor landelijk geldende wettelijke uitgangspunten en de gemeentelijke besluiten vastgesteld c.q. opgesteld en uitgevoerd?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Achtkarspelen
Provincie(s)
Friesland
Ingestuurd door
R. de Vries-Mulder
Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)