Skip to main content

Kwaliteitsmanagement in de gemeente Stichtse Vecht

Datum van publicatie: 09-05-2017

Kwaliteit is een abstract begrip en wordt door raad, college en ambtelijke organisatie op verschillende manieren opgevat. Een gesprek tussen raad en college over de gewenste werkwijze is nuttig; de raad zou zo een stevigere rol kunnen pakken en meer kunnen sturen op hoofdlijnen. Dit concludeert de rekenkamercommissie van Stichtse Vecht in haar onderzoek naar kwaliteitsmanagement binnen de gemeente.

Centrale onderzoeksvraag

Hoofdvraag: op welke wijze geeft de gemeente Stichtse Vecht invulling aan het streven om beleid, uitvoering en dienstverlening van goede kwaliteit tot stand te brengen?
Deelvragen:
1) Welke betekenis krijgt het begrip kwaliteit binnen de raad, het college en de organisatie?
2) In hoeverre is er sprake van een gedeelde betekenis van kwaliteit?
3) Vindt er afstemming plaats over de betekenis van kwaliteit voor de gemeente Stichtse Vecht?
4 ) Heeft de gemeente specifieke en meetbare doelen gesteld ten aanzien van kwaliteitsmanagement?
5) Hoe krijgen de rollen rond kwaliteitsmanagement invulling?
6) Wat doen ambtenaren structureel om het beleid, de uitvoering en de relatie daartussen te evalueren en te verbeteren (beleidsleren)?
7) In hoeverre wordt beleidsleren gestimuleerd door gebruik te maken van instrumenten als benchmarking en monitoring?
8) Op welke wijze stuurt de gemeente op het bereiken van kwaliteitsdoelen?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Stichtse Vecht
Provincie(s)
Utrecht
Onderzoek door
Rekenkamer zelf