Skip to main content

Leren van ervaring

Datum van publicatie: 2021-11-10

De observatie van de Rekenkamer Zeist dat in veel rekenkameronderzoeken hetzelfde soort resultaten, conclusies en aanbevelingen naar voren komen, riep de vraag op in welke mate het college, de raad en de organisatie leert van deze onderzoeken. Maar ook: hoe leert de organisatie van eigen evaluaties, processen en projecten? Daarom is het onderzoek ”Leren van ervaring” uitgevoerd, gericht op het hele systeem, dus het ambtelijk apparaat, het college én de gemeenteraad, waarbij zowel het systeemleren als het ervaringsleren aan de orde zijn geweest. Aan de hand van twee casussen zijn documenten geanalyseerd en interviews gehouden. Het onderzoek laat zien hoe lastig ”leren” is en hoe belangrijk het is hier tijd, inspanning en aandacht aan te geven. Via de methode ‘’projectmatig creëren’’ worden in Zeist zaken wel meer systematisch aangepakt en ook via de Zeist Academie wordt kennis aan elkaar overgedragen, maar de werkwijze wordt nog niet altijd toegepast. Er is zeker ook ruimte voor innovaties en experimenten, ontwikkeling en vernieuwing, maar dat gaat soms ten koste van reflectie en evalueren. De eindconclusie is dat leren in Zeist zeker een belangrijke plek inneemt en wordt gestimuleerd en gefaciliteerd, maar dat het nog ontbreekt aan vanzelfsprekendheid en automatisme om systematisch te evalueren en te reflecteren. Om de onderzoeksresultaten beter te laten landen in de hele organisatie zijn interactieve workshops georganiseerd voor medewerkers en raadsleden.

Centrale onderzoeksvraag

Hoe is het ”leren” geborgd in processen en activiteiten van de gemeente Zeist en welke verbetermogelijkheden zijn er, waarbij gekeken wordt naar zowel systematisch als ervaringsgericht leren?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Zeist
Provincie(s)
Utrecht
Ingestuurd door
Hans Verhorst
Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksbureau
RijnConsult