Skip to main content

Lokale steun in crisis. Een vergelijking van coronasteunmaatregelen in Arnhem, Breda, Oss en Tilburg

Datum van publicatie: 2021-04-08

De Rekenkamers van Arnhem, Breda en Tilburg en de rkc Oss hebben gezamenlijk onderzoek gedaan naar welke lokale coronasteunmaatregelen door de 4 gemeenten zijn ingezet en welke rol de gemeenteraden hebben vervuld of konden vervullen. Uit het onderzoek blijkt dat de gemeenten snel en veelal dezelfde maatregelen hebben ingezet, maar dat de uitgangspunten tav die inzet verschilden. Ook het budget dat de gemeenten zelf hebben ingezet verschilt, evenals de afspraken hierover. Verder constateert het onderzoek dat de democratische beginselen extra aandacht verdienen in de gemeenten. Met name in de eerste periode namen de colleges de besluiten en werd de raad achteraf geïnformeerd. Ook daarna heeft geen van de raden meerdere keuzes voorgelegd gekregen of zijn meerdere scenario’s met risicoberekeningen voorgelegd. Ook zijn criteria voor steun niet concreet toetsbaar voor de raden. In geen van de gemeenten zijn vooralsnog de langere termijn-gevolgen van de coronacrisis voor de maatschappij onderzocht. Iedere Rekenkamer heeft een eigen bestuurlijke nota met aanbevelingen toegevoegd aan het overkoepelende rapport (4 gemeenten samen) en het separate deelrapport per gemeente.

Centrale onderzoeksvraag

Welke regionale/lokale corona-steunmaatregelen zijn er tot op heden in de aan het onderzoek deelnemende gemeenten genomen?

Op basis van welke afwegingen en belangen en met onderkenning van welke risico’s?

En wat is de informatiepositie en de rol van de gemeenteraden daarbij geweest – ook in relatie tot de kaderstellende, controlerende en volksvertegenwoordigende rol in het verdere vervolg van de corona-crisis?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamers Breda, Arnhem, Tilburg en rkc Oss
Provincie(s)
Noord-Brabant
Ingestuurd door
Juliët Wiggers
Onderzoek door
Meerdere rekenkamers i.s.m. extern onderzoekbureau(s)
Onderzoeksbureau
Bureau voor Economische Argumentatie (BEA)