Skip to main content

Mediacentrum Hilversum als sleutelgebied

Datum van publicatie: 2021-06-14

In de periode oktober 2020 tot en met mei 2021 heeft de rekenkamer het besluitvormingsproces binnen de Hilversumse politiek rond de aan- en afmelding van Hilversum als sleutelgebied bij de MRA, geëvalueerd. De conclusies en aanbevelingen van de rekenkamer moeten eraan bijdragen dat raad en college van dit proces kunnen leren en hun samenspel in de toekomst kunnen verbeteren. De rekenkamer geeft met dit onderzoek gehoor aan een verzoek van de raad. Dit verzoek heeft de raad in de vergadering van 9 september per motie ingediend. Deze motie is unaniem aangenomen door de raad.

De rekenkamer komt tot de conclusie dat het college van burgemeester en wethouders de raad met de aanmelding van Hilversum als sleutelgebied bij de MRA onnodig voor een voldongen feit heeft gesteld. Ook was er onvoldoende regie op proces zowel richting MRA als op het participatietraject met de lokale samenleving. De raad heeft dit ook laten gebeuren. De rekenkamer doet een aantal aanbevelingen om de grip op de MRA te verbeteren en de verstedelingsstrategie een duidelijke plek te geven in het lopende participatietraject met de lokale samenleving. Deze aanbevelingen zijn zowel aan het college als aan de raad gericht.

Centrale onderzoeksvraag

  1. Wat is de context waarbinnen de aanmelding van een sleutelgebied Hilversum kan worden geduid?
  2. Welke relevante feiten kunnen worden geïdentificeerd in het proces van de aan- en afmelding van het sleutelgebied Hilversum bij de MRA?
  3. Welke afspraken gelden tussen raad en college inzake kaders, mandatering, wijze van gemeentelijke besluitvorming en informatievoorziening (actief en passief) en hoe is hier invulling aan gegeven?
  4. Zijn er verbeterpunten aan te wijzen en zo ja, welke zijn dit?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamer Hilversum
Provincie(s)
Noord-Holland
Ingestuurd door
Dorien Verloop
Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksbureau
P+P