Skip to main content

Meebewegen waar nodig, ruimte voor de burger binnen de Wmo in Oisterwijk

Datum van publicatie: 26-04-2011

Gekeken is of het Wmo-beleid en uitvoering daarvan in Oisterwijk doelmatig en doeltreffend was. Daarnaast is vooruitgekeken hoe de Wmo in de toekomst het beste vorm gegeven kan worden. De gemeente Oisterwijk heeft het voorgenomen beleid in belangrijke mate goed uitgevoerd. De doelmatigheid was niet altijd optimaal. Dit hangt samen met het gebrek aan goede sturingsinformatie. Het ontbreekt in Oisterwijk niet aan visie en ambitie; de intenties sluiten aan bij de Wmo-uitgangspunten maar beleid en uitvoering zijn nog te weinig gericht op het versterken van eigen kracht en zelfredzaamheid van burgers, hun omgeving en maatschappelijke organisaties.

Centrale onderzoeksvraag

Hoe kan de Gemeenteraad het Wmo-beleid in de toekomst vorm geven zodat alle mensen mee kunnen doen in de Oisterwijkse samenleving en de uitvoering betaalbaar blijft?”

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Oisterwijk
Provincie(s)
Noord-Brabant
Ingestuurd door
Maaike Mesdag
Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)