Skip to main content

MeeDoen met ambitie. Onderzoek naar de resultaten van het Haagse re-integratiebeleid.

Datum van publicatie: 2009-01-29

Het aantal bijstandsgerechtigden in Den Haag is gedaald in de periode 2004 en 2007. Dit concludeert de Haagse rekenkamer in haar onderzoek naar het re-integratiebeleid van de gemeente Den Haag.

Het aantal bijstandsgerechtigden in Den Haag is tussen 2004 en 2007 gedaald met 16%. De gemeente kreeg in die jaren tussen de 115 en 111 miljoen euro per jaar voor het re-integreren van bijstandsgerechtigden in het arbeidsproces.

In het Haagse coalitieakkoord van 2006 was afgesproken te streven naar een lager percentage mensen in de bijstand in Den Haag dan het gemiddelde van de vier grote steden. De rekenkamer constateert dat dit is gelukt. Wel vindt de rekenkamer dat deze doelstelling ambitieuzer had gekund. Het percentage bijstandsgerechtigden lag namelijk al onder het gemiddelde van de G4 bij het afspreken van het coalitieakkoord.

Centrale onderzoeksvraag

  1. In hoeverre is het re-integratiebeleid van de gemeente doeltreffend?
  2. Welke oorzaken zijn aan te wijzen voor een eventuele gebrekkige aansluiting tussen de beoogde en gerealiseerde prestaties en effecten van het re-integratiebeleid?
  3. Wordt de gemeenteraad door het college op een adequate wijze geïnformeerd over de resultaten van het re-integratiebeleid?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamer Den Haag
Provincie(s)
Zuid-Holland
Ingestuurd door
Coen Eisma
Onderzoek door
Rekenkamer zelf