Skip to main content

Meer doen met afval, onderzoek naar de resultaten van het gemeentelijk afvalbeleid

Datum van publicatie: 2022-03-14

De rekenkamercommissie van de gemeente Coevorden heeft onderzoek gedaan naar het gemeentelijk afvalbeleid. Conclusie van de rekenkamercommissie is dat de gemeente ambitieuze milieudoelstellingen voor ogen had, maar dat deze met onvoldoende maatregelen gepaard gingen. De dienstverlening is wel op orde: inwoners zijn over het algemeen tevreden over het afvalbeleid. Dat bleek uit een peiling onder ca. 2500 inwoners, die de rekenkamercommissie als onderdeel van het onderzoek uitvoerde.

De rekenkamer concludeert in het onderzoeksrapport dat het gemeentelijk beleid ambitieus was. Er zijn echter onvoldoende maatregelen getroffen om de gestelde doelen, zoals maximaal 100 kg restafval per inwoner, ook daadwerkelijk te kunnen halen. Daarbij zijn de kosten van afvalbeheer aan de hoge kant, zeker ook door de hoge kosten voor de milieustraten.

De rekenkamercommissie geeft in het rapport een zestal aanbevelingen.

Allereerst wordt aanbevolen een hernieuwd afvalbeleid vast te stellen, waarbij niet alleen de doelstellingen zijn uitgewerkt maar ook de maatregelen die nodig zijn om de doelstellingen te realiseren. Gelet op de effectiviteit om de hoeveelheid restafval te verlagen geeft de commissie daarbij aan om ook de beprijzing van restafval (DIFTAR) als maatregel te verkennen.

Daarnaast zal de hoeveelheid bedrijfsafval en de hoeveelheid afval die door inwoners van buiten Coevorden bij de milieustraten moeten worden verlaagd. Ook sluiting van een van de milieustraten is een optie.

Centrale onderzoeksvraag

De centrale vraagstelling voor dit onderzoek was drieledig:

  • wat is er terechtgekomen van het vastgestelde gemeentelijk afvalbeleid?
  • hoe effectief en efficiënt is de huidige werkwijze?
  • wat kan Coevorden doen om in de toekomst de prestaties op het gebied van afvalscheiding, dienstverlening en lagere kosten te verbeteren?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Coevorden
Provincie(s)
Drenthe
Ingestuurd door
Johan Kok
Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksbureau
Unravelling Onderzoek & Advies