Skip to main content

Meer waarde voor jongeren – onderzoek naar effecten van jongerenwerk

Datum van publicatie: 2022-10-07

Het door de gemeente gefinancierde jongerenwerk bereikt een aanzienlijk deel van de Rotterdamse jongeren. De activiteiten dragen aantoonbaar bij aan het welzijn van jongeren, bijvoorbeeld aan hun sociaal-emotionele ontwikkeling en hun mentale weerbaarheid. Wel ondervindt het jongerenwerk problemen in de samenwerking met gemeentelijke instanties. Hierdoor laat de gemeente kansen onbenut om jongeren met problemen passende hulp te bieden. Dit concludeert de Rekenkamer Rotterdam in het rapport ‘Meer waarde voor jongeren’ naar de effecten van het jongerenwerk.

Op basis van het onderzoek schat de rekenkamer dat het jongerenwerk zo’n 22.000 à 25.000 jongeren per jaar bereikt. Het jongerenwerk bereikt dus een substantieel deel van de doelgroep. Een belangrijke verklaring voor dit aanzienlijke bereik is dat het jongerenwerk over specifieke kwaliteiten beschikt. Het is laagdrempelig en het sluit aan bij de leefwereld van jongeren. Daardoor bereikt het jongerenwerk ook jongeren die door andere organisaties, zoals gemeentelijke instanties, niet gemakkelijk worden bereikt.

De rekenkamer beveelt de gemeente onder meer aan om procedurele barrières die hulpverlening aan jongeren beperken weg te nemen, opdat jongerenwerkers en gemeentelijke instanties (zoals het wijkteam, het Jongerenloket of het Expertise Team Financiën) elkaar gemakkelijk kunnen vinden en ruimte krijgen om jongeren beter te helpen.

Centrale onderzoeksvraag

Welke doelen heeft de gemeente met het ‘Nieuw Rotterdams Welzijn’ voor jongeren, in hoeverre zijn deze doelen behaald en in hoeverre hebben de welzijnsorganisaties daaraan bijgedragen?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rotterdam
Provincie(s)
Zuid-Holland
Ingestuurd door
Kees de Waijer
Onderzoek door
Rekenkamer zelf