Skip to main content

Meerjaren vervangingsprogramma Metro

Datum van publicatie: 06-02-2014

De rekenkamer onderzocht of de overschrijding op de Oostlijn kon worden opgevangen binnen het Meerjaren Vervangingsprogramma Metro (MVP Metro). Dat lijkt het geval te zijn. Het convenant met de Stadsregio Amsterdam biedt voldoende financiële ruimte om de geraamde uitgaven voor het totale vervangingsonderhoud te dekken. Toch is de kans op financiële problemen reëel. De ramingen zijn nog in ontwikkeling en de afspraken in het convenant vaag. Bovendien zijn er aanvullende risico’s waardoor de kans op een financieel tekort bij het metro-vervangingsonderhoud groter wordt.

Centrale onderzoeksvraag

Bevat het Meerjaren Vervangingsprogramma Metro voldoende ruimte om de tekorten bij de renovatie van de Oostlijn op te vangen en heeft dit geen consequenties voor de scope van het totale programma?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamer Metropool Amsterdam RA
Provincie(s)
Noord-Holland
Ingestuurd door
Yvonne Huizinga
Onderzoek door
Rekenkamer zelf