Skip to main content

Meldingen Openbare Ruimte (DoeMee NVRR)

Datum van publicatie: 2021-01-29

De Nederlandse Vereniging van Rekenkamers en Rekenkamercommissies (NVRR) heeft halverwege 2020 een ‘DoeMee-onderzoek’ georganiseerd naar de afhandeling van de meldingen openbare ruimte (MOR). De rekenkamercommissie Zoetermeer heeft besloten hierin te participeren en legt daarbij ook een relatie met het eigen onderzoek, uit 2018, naar beheer en onderhoud van de openbare ruimte. De rekenkamercommissie complimenteert de gemeente Zoetermeer met de werkwijze rondom de MOR. Uit het DoeMee-onderzoek komt naar voren dat Zoetermeer zich in veel opzichten bevindt in de voorhoede van de onderzochte gemeenten.

Wel blijft de rekenkamercommissie kritisch op het gebrek aan rapportage aan de raad. Inzicht is voor de raad niet alleen van belang voor zijn controlerende rol, maar zeker ook voor zijn volksvertegenwoordigende rol.

Daarom wil de rekenkamercommissie de raad én het college nogmaals aandacht vragen voor de eerder, in het onderzoek uit 2018, geformuleerde aanbevelingen:

  • Zorg als college voor een periodieke rapportage aan de raad.
  • De raad kan los daarvan ook uit zichzelf vragen om een rapportage.

Centrale onderzoeksvraag

Op welke wijze geven lagere overheden (zoals gemeenten) beleidsmatig en organisatorisch vorm aan de afhandeling van Meldingen Openbare Ruimte, tot welke resultaten leidt dit beleid en op welke wijze wordt hierover gerapporteerd aan de raad?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Zoetermeer
Provincie(s)
Zuid-Holland
Ingestuurd door
Anna de Vries-Asselbergs
Onderzoek door
Meerdere rekenkamers i.s.m. extern onderzoekbureau(s)
Onderzoeksbureau
PBLQ