Skip to main content

Meldingen van woonoverlast: een zorg voor Groningen!

Datum van publicatie: 2023-09-05

De Rekenkamer Groningen constateert dat het Meldpunt Overlast en Zorg (MOZ) niet naar behoren functioneert en dat niet aan de basisvoorwaarden voor een effectief meldpunt wordt voldaan. De registratie en verslaglegging zijn niet op orde en monitoring en evaluatie zijn ontoereikend. Hierdoor draagt het MOZ onvoldoende bij aan het doelmatig bestrijden van woonoverlast. Het MOZ levert ongetwijfeld een bijdrage aan het bestrijden van woonoverlast, maar uit de onderzochte casuïstiek blijkt dat de effectiviteit van het MOZ beperkt is. Om de bestrijding van woonoverlast te verbeteren doet de Rekenkamer een aantal aanbevelingen. De samenwerking tussen gemeente en ketenpartners dient strakker te worden georganiseerd met duidelijke onderlinge afspraken over o.a. regievoering en termijnen van vervolgacties. Het gemeentelijk registratiesysteem waarin informatie van meldingen en overlastsituaties wordt vastgelegd, moet passend zijn bij de werkzaamheden en niet onnodig veel tijd kosten. Zodat de gemeente beter zicht krijgt op de omvang en het oplossen van woonoverlast. De communicatie met melders kan beter door hen voldoende op de hoogte te houden van stappen die worden gezet door de gemeente of ketenpartners om gemelde woonoverlast te verminderen. De raad ontvangt al jaren geen verslagleggingsinformatie over woonoverlast; de Rekenkamer adviseert de raad om concrete afspraken te maken met het college over de informatie die de raad wil ontvangen over de woonoverlast en de aanpak daarvan.

Centrale onderzoeksvraag

Draagt het functioneren van het Meldpunt Overlast en Zorg op afdoende en op doelmatige wijze bij aan het bestrijden van woonoverlast?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamer Groningen
Provincie(s)
Groningen
Ingestuurd door
Simone Steenbeek
Onderzoek door
Rekenkamer zelf