Skip to main content

Menselijke Maat Gewogen

Datum van publicatie: 2023-03-06

De Rekenkamercommissie Veenendaal heeft onderzoek gedaan naar de menselijke maat in Veenendaal. Wat houdt dit begrip in? Wanneer komt de menselijke maat in de knel? Wat is de impact daarvan voor inwoners? Welke dilemma’s levert aandacht voor de menselijke maat op in de uitvoering van gemeentelijk beleid? In het rekenkameronderzoek is de menselijke maat als volgt omschreven: ‘Oog hebben voor de eigenheid en vermogens van inwoners in specifieke omstandigheden en bij de uitvoering van vastgesteld beleid’. De rekenkamercommissie concludeert dat er bij alle (voor het onderzoek) gesproken medewerkers van de gemeente een besef is wat de menselijke maat inhoudt en wat de impact van hun beslissingen voor inwoners is. Toch zijn er ook signalen dat contact met inwoners niet altijd volgens de kernwaarden van de menselijke maat gaat. De rekenkamercommissie doet twee aanbevelingen en geeft aan dat het rapport een uitnodiging vormt voor de raad om binnen de raad en met het college het gesprek aan te gaan over de plaats en invulling van de menselijke maat in Veenendaal. Het rapport dient ook als een reflectie van de gemeentelijke organisatie op haar eigen dienstverlening. Het onderzoek is expliciet géén normatieve beoordeling van de huidige toepassing van de menselijke maat door de gemeente Veenendaal.

Centrale onderzoeksvraag

Dit onderzoek geeft inzicht in:
• wat het begrip ‘menselijke maat’ inhoudt, welke
kernwaarden dit bevat en hoe de menselijke maat kan
verschillen tussen beleidsterreinen;
• bij welke thema’s en onderwerpen de menselijke maat
(mogelijk) in de knel kan komen door bewuste en
onbewuste keuzes van een gemeentelijke organisatie;
• wat de impact voor inwoners is, welke groepen door
knelpunten geraakt worden en hoe de gemeente
Veenendaal hier met communicatie, werkinstructies en
andere vormen van dienstverlening mee omgaat;
• hoe aandacht voor de menselijke maat gemeentelijk
beleid en medewerkers van de gemeente Veenendaal
voor uitvoeringsdilemma’s kan zetten, met het oog
op een effectieve, efficiënte en bovenal rechtmatige
dienstverlening.

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Veenendaal
Provincie(s)
Utrecht
Ingestuurd door
Bertha Achterberg
Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksbureau
I&O Research