Skip to main content

Meten is weten? Indicatoren in begroting en verantwoording.

Datum van publicatie: 2013-12-12

Rekenkamer Den Haag onderzoekt in ‘Meten is weten?’ de kwaliteit van rapportages over doelstellingen en resultaten van gemeentelijk beleid.

De begroting en het jaarverslag van de gemeente gaan niet alleen over geld. Het college van B&W geeft in de begroting aan wat er voor het geld gedaan gaat worden en welke doelen het wil bereiken. In het jaarverslag legt het college verantwoording af: hoe is het geld besteed en wat heeft het opgeleverd? De rekenkamer heeft in haar onderzoek vooral gekeken naar de werking van de ‘topindicatoren’, waarmee de ontwikkelingen voor elk begrotingsprogramma op hoofdlijnen wordt gevolgd. Het gaat om cijfers over bijvoorbeeld de groei van de stad of de tevredenheid van burgers over de dienstverlening van de gemeente.

Centrale onderzoeksvraag

In hoeverre is de verantwoording van het college van B&W over de realisatie van de doelstellingen zoals opgenomen in de begrotingsprogramma’s, relevant, juist en controleerbaar?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamer Den Haag
Provincie(s)
Zuid-Holland
Ingestuurd door
Coen Eisma
Onderzoek door
Rekenkamer zelf