Skip to main content

Minimabeleid gemeente Kerkrade. Minimaal of meer sociaal?

Datum van publicatie: 2021-08-27

Het Kerkraads minimabeleid is op hoofdlijnen onderzocht en vergeleken met de referentiegemeenten Heerlen, Brunssum en Landgraaf. Daarbij kwamen zowel beleidsmatige aspecten als financiële gegevens aan de orde. Verder is nader ingegaan op de doelstellingen en instrumenten van het Kerkraadse minimabeleid.

Naar aanleiding van het onderzoek blijkt dat er geen belangrijke afwijkingen zijn ten opzichte van de referentiegemeenten. Wel zijn er op onderdelen (kleine) verschillen tussen de gemeenten. Een groot gedeelte van de uitgaven die de minima direct of indirect ten goede komen wordt door de gemeente Kerkrade uit eigen middelen bekostigd. Voor wat betreft doelstellingen en instrumenten van het Kerkraads minimabeleid is sprake van een duidelijke ontwikkeling in de informatievoorziening. Ook is er sprake van een ontwikkeling in de instrumenten om de doelgroep (beter) te bereiken. Het beleidsplan SoZaWe speelt hier een prominente rol. De conclusies en aanbevelingen zijn vermeld in hoofdstuk 8.

Centrale onderzoeksvraag

Het betreft een onderzoek op hoofdlijnen naar het minimabeleid. De primaire onderzoeksvragen die beantwoord worden zijn:

  • Welke zijn de doelstellingen, de instrumenten en de kosten van het Kerkraads minimabeleid en, voor zover mogelijk, op welke onderdelen wijkt dit in belangrijke mate af van de referentiegemeenten ?
  • Is er voldoende samenhang tussen de doelstellingen, indicatoren en (beleids)instrumenten van het Kerkraads minimabeleid? Wat is de bijdrage van de afzonderlijke maatregelen aan de doelstellingen?
  • In hoeverre bestaat er inzicht in de doelgroepen en het bereik van het Kerkraads minimabeleid?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Kerkrade
Provincie(s)
Limburg
Ingestuurd door
Bertie Vermeersch-Dortants
Onderzoek door
Anders
Andere onderzoeker
Rekenkamercommissie zelf i.s.m. ambtelijk apparaat