Skip to main content

Mobiliteit in Noord-Nederland – Groningen

Datum van publicatie: 13-11-2007

De Noordelijke Rekenkamer publiceert in 2007 de resultaten van haar onderzoek naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het mobiliteitsbeleid van de provincies. De Rekenkamer concludeert dat zowel de provincie Drenthe, als Fryslân en Groningen meer de regie zouden kunnen voeren op het verkeer en vervoer. Aan de andere kant heeft de Rekenkamer waardering voor het integrale kader waarin de drie provincies het mobiliteitsbeleid plaatsen.
Per provincie benoemt de Noordelijke Rekenkamer positieve elementen in het gevoerde beleid maar plaatst kanttekeningen bij andere elementen van het gevoerde beleid. De algemene conclusie is dat doeltreffendheid en doelmatigheid niet kunnen worden vastgesteld.

Centrale onderzoeksvraag

Onderzocht is:
1. in hoeverre bij de provincie de voorwaarden aanwezig zijn voor doelmatig en doeltreffend mobiliteitsbeleid en een doelmatige uitvoering daarvan
2. in hoeverre doelmatigheid en doeltreffendheid kan worden vastgesteld en ook daadwerkelijk wordt vastgesteld
3. welke risico’s zich voordoen in het proces van beleid en uitvoering
4. welke mogelijkheden voor verdere verbetering zijn te onderkennen.

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
De Noordelijke Rekenkamer (Groningen-Friesland-Drenthe)
Provincie(s)
Groningen
Ingestuurd door
Ingeborgh Petri
Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)