Skip to main content

MRE en SGE-Regionale opgaven

Datum van publicatie: 2021-11-11

Gemeenten in de regio Zuidoost-Brabant werken in verschillende constructies samen. Naast samenwerkingsverbanden
in het Stedelijk Gebied Eindhoven (SGE), de A2-gemeenten, de Kempengemeenten, de Dommelvallei en de
Peelgemeenten, zijn er gemeenschappelijke regelingen als de Metropool Regio Eindhoven (MRE), VRZOB, ODZOB,
GGD, GRWRE, CURE.
Gezien de grote maatschappelijke opgaven als de energietransitie, de woonopgave en de transitie landelijk gebied, is
het de vraag hoe MRE en SGE anno 2021 functioneren. Hierin ligt de aanleiding van het rekenkameronderzoek. De
rekenkamer(commissie)s van Best, Eindhoven, Geldrop-Mierlo, Nuenen, Son en Breugel, Veldhoven en Waalre2 willen
de raden inzicht geven in de huidige stand van zaken van de doelmatigheid en de doeltreffendheid van de samenwerkingsagenda’s van MRE en SGE, en komen tot aanbevelingen ter mogelijke verbetering

Centrale onderzoeksvraag

In het onderzoek staat de volgende hoofdvraag centraal:
In hoeverre zijn de regionale samenwerkingsagenda’s in de MRE en het SGE
doelmatig en doeltreffend in het licht van de maatschappelijke opgaven?
De nadruk van het onderzoek ligt op het bieden van heldere en inzichtelijke informatie aan de raad over de effectiviteit
en de efficiëntie van MRE en SGE en op de wijze waarop de beide samenwerkingsverbanden op elkaar zijn afgestemd.
De nadruk ligt niet op de democratische legitimatie of veranderende wetgeving rondom gemeenschappelijke
regelingen. Op basis van deze focus zijn de onderstaande onderzoeksvragen geformuleerd, geclusterd in drie
categorieën: de doelen van de samenwerking, de wijze van samenwerking en de opbrengsten van de samenwerking.

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Best
Provincie(s)
Noord-Brabant
Ingestuurd door
J.M. van Berlo
Onderzoek door
Meerdere rekenkamers i.s.m. extern onderzoekbureau(s)
Onderzoeksbureau
Twijnstra en Gudde