Skip to main content

Multifunctionele Accommodaties

Datum van publicatie: 03-04-2013

Het belang van multifunctionele accommodaties (mfa’s), waarin verschillende maatschappelijke voorzieningen zijn ondergebracht, is in een grote gemeente met meerdere kernen groot. Mfa’s zijn noodzakelijk voor het realiseren van diverse programma-onderdelen uit het raads-/coalitieprogramma. Daarnaast worden er aanzienlijke budgetten beschikbaar gesteld voor de mfa’s.
Het rapport bevat een analyse van de kaderstelling ten aanzien van mfa’s, van het gevoerde gemeentelijk beleid, en van de feitelijke praktijk in de gemeente Medemblik. Het geeft aan hoe de gemeenteraad grip kan krijgen op en richting kan geven aan de mfa’s.

Centrale onderzoeksvraag

Verbetering van het inzicht in en de invulling van de kaderstellende en controlerende rol van de raad bij de gemeentelijke verantwoordelijkheid voor multifunctionele accommodaties.

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Medemblik/Opmeer
Provincie(s)
Friesland
Ingestuurd door
Nelleke Domburg
Onderzoek door
Rekenkamer zelf