Skip to main content

Naar een knoppenmodel voor de Wmo

Datum van publicatie: 2023-03-20

De rekenkamercommissie Montferland heeft onderzoek gedaan naar de informatievoorziening en de sturingsmogelijkheden van de gemeenteraad in het sociaal domein. De aanleiding was dat door een grote meerderheid van de fracties aangegeven werd behoefte te hebben aan zicht en grip door de raad op het sociaal domein. Het onderzoek is geen traditioneel rekenkameronderzoek. Het is erop gericht om in gezamenlijkheid met raad, college en organisatie te komen tot een monitormodel dat tegemoetkomt aan de informatie- en sturingsbehoefte van de gemeenteraad.

Centrale onderzoeksvraag

Welke (sturings-)informatie over de Wmo heeft de gemeenteraad nodig om zijn kaderstellende en controlerende rol adequaat te kunnen vervullen?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Montferland
Provincie(s)
Gelderland
Ingestuurd door
Marie-Cécile Heuvelmans
Onderzoek door
Rekenkamer zelf