Skip to main content

Naar meer betrokkenheid bij de Werkorganisatie BUCH

Datum van publicatie: 2021-11-27

Onlangs is de gemeenschappelijke regeling Werkorganisatie BUCH uitgebreid geëvalueerd. De rekenkamercommissie is echter van oordeel, na overleg met de gezamenlijke auditcommissies, dat de sturing van de gemeenteraden op de Werkorganisatie een onderbelicht aspect is gebleven. De rekenkamercommissie heeft daarom een quick scan uitgevoerd bij de vier gemeenteraden om te kijken waar de grootste knelpunten in de aansturing vanuit de raden zitten. Daarnaast worden de instrumenten geschetst die de gemeenteraden hebben en wordt een korte doorkijk gegeven naar hoe deze instrumenten strategisch ingezet kunnen worden. Daarbij rekening houdend dat sturing en controle vanuit de raden (democratische controle) in balans moet zijn met de doelmatige en doeltreffende werking van de BUCH.

Centrale onderzoeksvraag

Zie samenvatting.

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie BUCH
Provincie(s)
Noord-Holland
Ingestuurd door
Elise Gieselaar
Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksbureau
Cooperacion