Skip to main content

Nakoming Toezeggingen

Datum van publicatie: 2022-05-02

Het rapport ‘Nakoming toezeggingen’ is het eerste rapport dat door de
rekenkamercommissie aan de nieuwe raad wordt gepresenteerd. In de voorgaande
raadsperiode is besloten tot het onderzoeken van de nakoming van toezeggingen. In deze
nieuwe periode volgt nu de presentatie van het rapport.
Het nakomen van toezeggingen vormt een wezenlijk element in de relatie tussen raad en
college. De raad kan toezeggingen ontlokken aan het college en daarmee handen en voeten
geven aan zijn controlerende en kaderstellende taken.
In het onderhavige rapport schetst de rekenkamercommissie een beeld van hoe in De
Wolden toezeggingen aan de raad door het college worden nagekomen. Op basis van de
feitelijke bevindingen van het onderzoek worden conclusies en aanbevelingen gedaan.
Daarmee wil de rekenkamercommissie een bijdrage te leveren aan het optimaliseren van
het proces van nakoming van toezeggingen.

Centrale onderzoeksvraag

“In hoeverre komt het college van B&W in de periode 1 juli 2008 tot 1 juli 2009 zijn
toezeggingen aan de gemeenteraad, gedaan in raadsvergaderingen na? Wat is, voor
wat betreft afspraak en voortgang, de kwaliteit van deze informatievoorziening en
welke zijn de verklaringen voor het mogelijkerwijze niet nakomen van toezeggingen
evenals de kwaliteit hiervan?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
De Wolden
Provincie(s)
Drenthe
Ingestuurd door
Jeroen de Boer
Onderzoek door
Rekenkamer zelf