Skip to main content

Natuurbeheer in beeld – provincie Noord-Holland

Datum van publicatie: 25-02-2014

De Rekenkamer heeft zich in haar onderzoek vooral gericht op de gedecentraliseerde subsidies voor (agrarisch) natuurbeheer in de periode 2007-2012. Nu ook andere onderdelen van het natuurbeleid gedecentraliseerd worden, is het zaak dat de provincie inhoudelijk en procesmatig stuurt. Om hier invulling aan te geven heeft de Rekenkamer op basis van de conclusies en globale kennis van de toekomstige ontwikkelingen een aantal aanbevelingen geformuleerd. Voor een toelichting op deze aanbevelingen verwijzen wij u naar het rapport.

Centrale onderzoeksvraag

Hoe doeltreffend en doelmatig zijn de provinciale natuurbeheersubsidies in de periode 2007-2012.

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Randstedelijke Rekenkamer
Provincie(s)
Noord-Holland
Ingestuurd door
Anneke van der Sluis
Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)