Skip to main content

Natuurlijk bevoegd: onderzoek naar de invulling van de provinciale regierol bij natuurcompensatie in de provincies Flevoland, Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht

Datum van publicatie: 03-05-2017

Aantasting van beschermde natuurgebieden door ruimtelijke ingrepen (zoals de verbreding van een weg) is in principe niet toegestaan. Enkel ruimtelijke ontwikkelingen die een groot openbaar belang dienen en waarvoor geen alternatieven zijn, kunnen onder strikte voorwaarden worden toegestaan. De negatieve effecten op de natuur dienen daarbij zoveel mogelijk beperkt te worden en de overblijvende effecten moeten worden gecompenseerd. De te treffen compensatiemaatregelen zijn afhankelijk van het beschermingsregime waaronder het natuurgebied valt (Natura 2000, Natuurnetwerk Nederland, bos­gebieden en eventueel onder autonoom beleid aangewezen beschermd (natuur)gebied). Vanuit de verantwoordelijkheid voor natuur hebben de provincies de regierol bij natuurcompensatie. Met dit onderzoek heeft de Rekenkamer inzichtelijk gemaakt hoe de Randstadprovincies hun rol op het gebied van natuurcompensatie hebben vormgegeven en welke verbeteringen er mogelijk zijn.

Centrale onderzoeksvraag

Hoe vult de provincie haar regierol op het gebied van natuurcompensatie in en welke verbeteringen zijn er binnen het natuurcompensatiebeleid mogelijk?
De centrale onderzoeksvraag is uitgewerkt in zes onderzoeksvragen die betrekking hebben op de volgende
onderwerpen; 1. het provinciaal compensatiebeleid, 2. het bepalen van de compensatieopgave, 3. de registratie van beschermde natuur(gebieden), 4. de borging van compensatiemaatregelen, 5. het monitoren en controleren van de uitvoering van de compensatieafspraken en 6. het informeren over natuurcompensatie.

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Randstedelijke Rekenkamer
Provincie(s)
Flevoland, Utrecht, Noord-Holland, Zuid-Holland
Ingestuurd door
Jessica Valentijn
Onderzoek door
Rekenkamer zelf