Skip to main content

Nazorgonderzoek re-integratiebeleid

Datum van publicatie: 29-08-2016

De rekenkamer concludeert dat de grip van de gemeenteraad op het onderwerp integratie/participatie sinds 2010 niet is verbeterd. Daarnaast heeft de rekenkamer gekeken hoe Hilversum op het onderwerp re-integratie/participatie presteert in vergelijking met andere gemeenten. Daaruit blijkt dat op een aantal belangrijke onderdelen (zoals het aantal inwoners met een uitkering en het aantal inwoners dat uitstroomt uit een uitkering doordat zij werk hebben gevonden), Hilversum slechter scoort dan gemiddeld. Ook blijken de kosten voor de uitvoering (personele kosten en externe inhuur) relatief hoog. beschikbaar worden gesteld.

Centrale onderzoeksvraag

In hoeverre is door het college van burgemeester en wethouders uitvoering gegeven aan de besluitvorming door de raad naar aanleiding van de uitkomsten van het onderzoek “Re-integratiebeleid” uit november 2009?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamer Hilversum
Provincie(s)
Noord-Holland
Ingestuurd door
Dorien Verloop
Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)