Skip to main content

Nazorgonderzoek Toegang tot de Wmo

Datum van publicatie: 2021-02-23

In 2019 deed de rekenkamer onderzoek naar de toegang tot de Wmo vanuit cliëntperspectief. Om de toegang tot de Wmo te verbeteren nam de raad alle aanbevelingen over en deed het college een aantal toezeggingen. In een nazorgonderzoek ging de rekenkamer na of de informatievoorziening aan inwoners en de gemeenteraad is verbeterd. De conclusies uit het nazorgonderzoek zijn:

  1. De informatievoorziening aan inwoners is onvoldoende verbeterd;
  2. De informatievoorziening aan de raad voldoet niet aan het raadsbesluit en de toezeggingen door het college;
  3. Het verbetertraject vraagt meer sturing door het college en een steviger invulling van de controlerende rol door de raad.

Centrale onderzoeksvraag

In hoeverre is de informatievoorziening aan inwoners en daarmee de toegang tot de Wmo verbeterd? En in hoeverre is de informatievoorziening aan de gemeenteraad verbeterd?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Nijmegen
Provincie(s)
Gelderland
Ingestuurd door
Jelly Smink
Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksbureau
ZorgfocuZ