Skip to main content

Nieuwe Energie voor Groenoord fase 1

Datum van publicatie: 2023-07-14

Op 15 december 2020 gaat de gemeenteraad van Schiedam akkoord met het voorstel om de wijk Groenoord aardgasvrij te maken. De bedoeling van het project is om de wijk stap voor stap te voorzien van een warmwaternet, waarmee alle woningen in de wijk verwarmd kunnen worden. De raad heeft een voorstel gedaan om onderzoek te doen naar de besluitvorming, de (informatie)positie van de raad, het financiële arrangement en het risicomanagement. Het college heeft in een reactie hierop de raad onder andere de suggestie gedaan om na te gaan of de Schiedamse rekenkamer hieraan een bijdrage kan leveren. In de gemeenteraad is steun voor een onderzoek door de Rekenkamer Schiedam. Met dit onderzoek treedt de rekenkamer niet in de belangenafweging van college en raad. De aanpak is erop gericht de raad te ondersteunen bij zijn taak door middel van onderzoek dat bijdraagt aan inzicht in de totstandkoming van het raadsbesluit in 2020.
In het rapport worden de gebeurtenissen en de informatievoorziening hierover richting raad en bewoners chronologisch weergegeven. De tijdlijn begint op 20 april 2017, wanneer de intentieverklaring ‘Groenoord en Nieuwland op Duurzame Warmte’ wordt gesloten. Dit moment is voor de gemeente Schiedam, Woonplus, de provincie Zuid-Holland, Eneco en Stedin het startpunt van de oriëntatie op het aardgasvrij maken van de wijk Groenoord (en de wijk Nieuwland). De tijdlijn eindigt op 15 december 2020, wanneer de gemeenteraad van Schiedam besluit tot de aanleg van het warmtenet.

Centrale onderzoeksvraag

Dit onderzoek betreft het opstellen van een tijdlijn die een reconstructie geeft van de gebeurtenissen en de informatievoorziening aan de raad en de inwoners in de periode april 2017-december 2020. Deze reconstructie vindt plaats in de vorm van een tijdlijnonderzoek dat inzicht biedt in de tijdigheid, de volledigheid en de kwaliteit van de informatie waarop de raad zich baseerde bij zijn besluiten ten aanzien van Nieuwe Energie voor Groenoord. Dit gaat alleen over de besluitvormingsdocumenten. Het tijdlijnonderzoek is fase 1. Het legt een basis voor verdiepende onderzoeksactiviteiten, die plaats kunnen vinden in het vervolgonderzoek, fase 2.

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamer Schiedam
Provincie(s)
Zuid-Holland
Ingestuurd door
Claudine Garama
Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksbureau
TwynstraGudde