Skip to main content

Noflik fan belied nei praktyk? (Aangenaam van beleid naar praktijk?)

Datum van publicatie: 15-10-2009

Onderzoek over de vraag of de ambities die de gemeente heeft ook tot resultaat hebben geleid. Ook de mate waarin resultaten blijvend zijn en een stimulans om verder door te ontwikkelen was daarbij relevant. Het onderzoek was niet alleen gericht op de gemeentelijk structuren, maar ook het onderwijs en de kinderopvang zijn betrokken. De in het rapport opgenomen samenvatting is ook in het Nederlands in het rapport opgenomen.

Centrale onderzoeksvraag

In hoeverre wordt in de dagelijkse praktijk daadwerkelijk uitvoering gegeven aan het beleid? En worden daarmee de geformuleerde uitgangspunten en doelen gerealiseerd?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Tytsjerksteradiel
Provincie(s)
Friesland
Ingestuurd door
Esther Annema
Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)