Skip to main content

Nulmeting decentralisaties in het sociaal domein

Datum van publicatie: 01-09-2016

De RKC heeft een onderzoek verricht dat zich voornamelijk richt op de organisatorische
aspecten van de decentralisaties en de wijze waarop de gemeente Haarlemmermeer de
nieuwe taken oppakt.

Centrale onderzoeksvraag

In de voorgenomen nulmeting zal de RKC focussen op de volgende onderzoeksvragen:
1. Heeft de gemeente Haarlemmermeer de nagestreefde doelen voldoende helder bepaald
en SMART uitgewerkt?
2. Heeft de gemeente voldoende zicht op de betroffen doelgroepen, kan zij iedereen
bereiken of vallen er mensen tussen wal en schip?
3. Heeft de gemeente de voorliggende keuzes (beleid, organisatie, werkwijze, financiën)
helder geschetst en worden c.q. zijn deze keuzes op onderbouwde wijze gemaakt?
4. Heeft de gemeente inzicht in de financiële gevolgen van de decentralisaties?
5. Is de aansturing van en verantwoording over de nieuwe taken goed geregeld
(‘governance’)?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Haarlemmermeer
Provincie(s)
Noord-Holland
Ingestuurd door
Mevr. I. Versprille
Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksbureau
WagenaarHoes Organisatieadvies