Skip to main content

NVRR Doe Mee Onderzoek uitvoering Wob – Informatieblad over Haarlemmermeer

Datum van publicatie: 2022-05-01

De rekenkamercommissie (RKC) heeft meegedaan aan een onderzoek van de Nederlandse Vereniging van Rekenkamers & Rekenkamercommissies (NVRR). In dat onderzoek is samen met 83 rekenkamers van gemeenten, provincies en waterschappen de uitvoering van de Wob onderzocht, in aanloop naar de inwerkingtreding van de Woo per 1 mei j.l. De RKC heeft op basis van dit onderzoek een
informatieblad (pdf) gemaakt.

Centrale onderzoeksvraag

Hoe geven de overheden vorm aan de afhandeling van Wob-verzoeken, in hoeverre gebeurt dit rechtmatig, hoe wordt hierover verantwoording
gelegd, hoe is actieve openbaarmaking geregeld en hoe verhoudt zich dat tot de eisen die de Wet open overheid (Woo) straks gaat stellen?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Haarlemmermeer
Provincie(s)
Noord-Holland
Ingestuurd door
Margo Rosdorff
Onderzoek door
Meerdere rekenkamers i.s.m. extern onderzoekbureau(s)
Onderzoeksbureau
NVRR
Onderzoeksbureau 2
Pro Facto