Skip to main content

Oisterwijk weet raad met burgerinitiatieven

Datum van publicatie: 15-06-2017

Het uitgangspunt voor dit onderzoek was de Oisterwijkse samenleving en de initiatieven die daar zijn ontstaan. Een zestal burgerinitiatieven is omgezet in een kort verhaal. Deze zijn meer in ‘de diepte’ onderzocht om zo zicht te krijgen op de dynamiek en de rollen die bewoners, ondernemers, raadsleden, bestuurders en ambtenaren bij burgerinitiatieven in Oisterwijk spelen. Onderzocht is waarom deze initiatieven Een zestal burgerinitiatieven is omgezet in een kort verhaal. Deze zijn meer in ‘de diepte’ onderzocht om zo zicht te krijgen op de dynamiek en de rollen die bewoners, ondernemers, raadsleden,
bestuurders en ambtenaren bij burgerinitiatieven in Oisterwijk spelen. Onderzocht is hoe de initiatieven ontstaan, hoe ze zich ontwikkelen en wat dat vraagt van de raad, het college en de ambtelijke organisatie.

Centrale onderzoeksvraag

Hoe ontwikkelen burgerinitiatieven zich in Oisterwijk, welke interne en externe dynamiek kennen formele en informele burgerinitiatieven in Oisterwijk en wat doen de raad, het college en de ambtelijke organisatie in de verschillende ontwikkelfasen van formele en informele burgerinitiatieven? Welke rol kunnen ze hierbij (verder) aannemen en hoe kan er meer onderlinge verbinding worden gezocht?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Oisterwijk
Provincie(s)
Noord-Brabant
Ingestuurd door
Mevr. M. Mesdag-Blom
Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksbureau
Eigeman-ID
Onderzoeksbureau 2
Laurens de Graaf