Skip to main content

Omgevingswet provincie Limburg

Datum van publicatie: 9-7-2020

De publicatie is gericht op Statenleden van de provincie Limburg, om hen handvatten te bieden voor de invulling van hun rol m.b.t. de invoering van de Omgevingswet in de komende periode.

Centrale onderzoeksvraag

Wat is de stand van zaken m.b.t. de invoering van de Omgevingswet in de provincie Limburg en op welke wijze kunnen Statenleden hun kaderstellende en controlerende rol hierbij invullen?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Zuidelijke Rekenkamer
Provincie(s)
Limburg
Ingestuurd door
Ard Schilder
Onderzoek door
Rekenkamer zelf