Skip to main content

Onderhoud aan wegen, bruggen en onderdoorgangen

Datum van publicatie: 2023-07-05

‘Graag een stabiel ambitieniveau voor de openbare ruimte’

De gemeenten hebben een goed beeld van de onderhoudstoestand van wegen, bruggen en onderdoorgangen. Het onderhoud ervan wordt steeds meer afgestemd op het onderhoud aan riolering en groen.

De gemeenten hebben de organisatie van het onderhoud adequaat ingedeeld. Ook hebben zij grip op de kosten van het geplande onderhoud. Maar de gemeenten vinden het lastig om de kosten te bepalen van onderhoudsmaatregelen op het gebied van leefbaarheid, duurzaamheid en klimaatbestendigheid.

Ook zijn er binnen de gemeenten personeelswisselingen en worden openstaande vacatures ingevuld met tijdelijke inhuur. Dit bemoeilijkt de overdracht van kennis en van werkwijzen binnen de gemeenten.

Bij kleine onderhoudswerkzaamheden worden omwonenden en bedrijven geïnformeerd. En bij grotere onderhoudswerkzaamheden wordt vaak een participatietraject georganiseerd.

De gemeenteraden stellen beheerplannen vast en worden geïnformeerd over de voortgang en realisatie van grotere onderhoudsprojecten.

De Rekenkamercommissie adviseert de gemeenten onder meer om:
• een standvastige koers te volgen rondom het ambitieniveau voor de technische kwaliteit van de openbare ruimte;
• inzichtelijk te maken wat op lange termijn de kosten en opbrengsten zijn van onderhoudsmaatregelen op het gebied van leefbaarheid, duurzaamheid en klimaatbestendigheid;
• in onderhouds- en beheersplannen van de gemeente dezelfde uitgangspunten te hanteren.

Centrale onderzoeksvraag

Hoe geeft de gemeente beleidsmatig vorm aan het onderhoud van wegen, bruggen
en onderdoorgangen, en welke kosten zijn hiermee gemoeid?*

(* De volgende aspecten maken géén onderdeel uit van het onderzoek:
verkeersregelinstallaties (VRI’s), verlichting, parkeergarages en parkeerhavens)

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Wassenaar, Voorschoten, Oegstgeest en Leidschendam-Voorburg
Provincie(s)
Zuid-Holland
Ingestuurd door
Rekenkamercommissie Wassenaar, Voorschoten, Oegstgeest, Leidschendam-Voorburg
Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksbureau
Economisch Instituut voor de Bouw