Skip to main content

Onderwijsachterstandenbeleid in Achtkarspelen

Datum van publicatie: 01-06-2009

De centrale overheid heeft de gemeenten vanaf eind 1998 verplicht om beleid te gaan voeren m.b.t. onderwijsachterstanden (ongelijke kansen in het onderwijs). De bedoeling van het onderzoek was: inzicht verschaffen in de effectiviteit van het gevoerde onderwijsachterstandenbeleid. Een uitdrukkelijk punt van aandacht was daarbij de invulling van de regiefunctie door de gemeente.

Centrale onderzoeksvraag

· Welke doelstellingen zijn gesteld voor het onderwijsachterstandenbeleid?
· Welke beleidsmaatregelen zijn gehanteerd om die doelstellingen te bereiken?
· Hoeveel financiële middelen worden voor het bereiken van die doelstellingen ingezet en hoe zijn deze middelen over de verschillende activiteiten en maatregelen verdeeld?
· Worden er maatregelen genomen om de effecten van het beleid in beeld te brengen? Welke?
· Hoe wordt de regiefunctie door de gemeenten uitgeoefend?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Achtkarspelen
Provincie(s)
Friesland
Ingestuurd door
R. de Vries-Mulder
Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)