Skip to main content

Onderwijsachterstandenbeleid in Dantumadeel

Datum van publicatie: 01-06-2009

De centrale overheid heeft de gemeenten vanaf eind 1998 verplicht om beleid te gaan voeren m.b.t. onderwijsachterstanden (ongelijke kansen in het onderwijs). De bedoeling van het onderzoek was: inzicht verschaffen in de effectiviteit van het gevoerde onderwijsachterstandenbeleid. Een uitdrukkelijk punt van aandacht was daarbij de invulling van de regiefunctie door de gemeente.

Centrale onderzoeksvraag

1. Welke doelstellingen zijn gesteld voor het onderwijsachterstandenbeleid? Welke beleidsmaatregelen zijn gehanteerd om die doelstellingen te bereiken?
2. Hoeveel financiële middelen worden voor het bereiken van die doelstellingen ingezet en hoe zijn deze middelen over de verschillende activiteiten en maatregelen verdeeld?
3. Worden er maatregelen genomen om de effecten van het beleid in beeld te brengen? Welke?
4. Hoe wordt de regiefunctie door de gemeenten uitgeoefend?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Noordoost Fryslan
Provincie(s)
Friesland
Ingestuurd door
Renny de Vries-Mulder
Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)